Skip Main MenuSkip Search Forums

Search Forums

Skip Online Users

Online Users

(last 100 minutes)
None
image 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สาระที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

image

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 Today Tuesday, 23 July 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมSkip ข่าวสารการเรียนรู้