Skip หน้าหลักSkip ค้นกระดานเสวนา

ค้นกระดานเสวนา


การค้นหาชั้นสูงช่วยเหลือ การค้นหาชั้นสูง (หน้าต่างใหม่)
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 100 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
image 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สาระที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

image

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 วันนี้ Wednesday, 20 March 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมSkip ข่าวสารการเรียนรู้