Skip Main MenuSkip Search Forums

Search Forums

Skip Online Users

Online Users

(last 100 minutes)
None

image


คำอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)

ง30243 การเขียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

-------------------------------------------------------------------

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อดีและข้อด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภท การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมและการจัดทำเอกสารประกอบการใช้ การสืบค้น การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ปฏิบัติการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของกระบวนการทางเทคโนโลยีและนำโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหา

เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้


Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 Today Tuesday, 23 July 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมSkip ข่าวสารการเรียนรู้