Skip Main MenuSkip Search Forums

Search Forums

Skip Online Users

Online Users

(last 100 minutes)
None

image


คำอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)

ง30243 การเขียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

-------------------------------------------------------------------

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อดีและข้อด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภท การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมและการจัดทำเอกสารประกอบการใช้ การสืบค้น การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ปฏิบัติการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของกระบวนการทางเทคโนโลยีและนำโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหา

เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้


Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 Today Tuesday, 21 May 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมSkip ข่าวสารการเรียนรู้